Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej strzeleckiej Policji figurującej pod adresem: http://strzelcekraj.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-09-2020 r.

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 23-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Oficer Prasowy KPP Strzelcach Krajeńskich, adres e-mail: rzecznik.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 79 25 227.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Brzozowej 1 w Strzelcach Krajeńskich. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Ponadto na budynku i przed nim znajduje się podświetlony napis Policja.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie, obok których znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, wyposażony w poręcze. W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon.

Na wprost wejścia znajduje się punkt recepcyjny, natomiast na lewo, stanowisko kierowania oficera dyżurnego KPP w Strzelcach Krajeńskich. Oficerowie dyżurni nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą karty magnetycznej. Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwiają schody wyposażone w poręcze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, a także dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/

 

Komisariat Policji w Drezdenku

Komisariat Policji w Drezdenku, znajduje się przy ul. Niepodległości 27 A w Drezdenku. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść zarówno po schodach jak i po rampie umożlwiającej wjazd osobom poruszającym się na wózku. Schody i rampa wyposażone są w poręcze.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie, znajduje się domofon.

Na wprost wejścia znajduje się punkt recepcyjny, natomiast na prawo, stanowisko kierowania dyżurnego KP w Gubinie, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego.

W budynku komisariatu, na parterze znajduje się pomieszczenie do przyjmowania interesantów oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą kodu i karty magnetycznej.

Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwiają schody wyposażone w poręcze zamontowane po jednej stronie schodów. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz dźwiękowy systemu powiadamiania alarmowego.

Brak możliwości załatwienia sprawy w KP Drezdenku z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Posterunek Policji w Dobiegniewie

Posterunek Policji w Dobiegniewie znajduje się przy ul. Staszica 9 w budynku wielofunkcyjnym, w którym swoją siedzibę mają również ratownicy medyczni i strażacy ochotnicy. Przy posterunku znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych, nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do posterunku znajduje się od strony ulicy Staszica. Oznakowane jest tablicą informacyjną.

Do budynku można wejść schodami przy których zamontowane są poręcze. Znajduje się również podjazd dla osób z dysfunkcja narządu ruchu.

Posterunek znajduje się na dwóch kondygnacjach, które wyposażone są w schody z poręczami.

Pomieszczenia posterunku umożliwiają obsługę obywateli na obu kondygnacjach. W przypadku osób niepełnosprawnych czynności z ich udziałem wykonywane są na parterze.

Brak możliwości załatwienia sprawy w PP w Dobiegniewie z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz system powiadamiania alarmowego.

Powrót na górę strony